• anh
Khóa tập huấn TOT đào tạo giảng viên cấp tỉnh trong khuôn khổ Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng
Tập huấn nghiệp vụ kinh doanh