• anh

11/08/2008
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

1. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm:

- Ngày 23/11/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2001/NĐ-CP về trợ giúp phát triển DNNVV, tại Điều 16 quy định: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa) tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng”.

- Ngày 12/5/2003 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 290/QĐ-BKH thành lập Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội, gọi tắt là TAC Hà Nội.

- Ngày 30/6/2009 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV có hiệu lực từ ngày 20/8/2009 thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001.

- Ngày 22/10/2009 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có quyết định số 1551/QĐ-BKH về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phía Bắc, gọi tắt là TAC Hà Nội.

- Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, có chức năng tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực phía Bắc.

 

2. Giới thiệu Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc

 

- Tên đầy đủ: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc

- Tên tiếng Anh: The Assistance Center for Small and Medium-sized Enterprises - North Vietnam

- Tên giao dịch viết tắt: TAC Hanoi.

- Điện thoại:      043.2123.565

- Fax:                 043.2123.564

- Email:     smetac@hn.vnn.vn.

- Website: http://www.hotrodoanhnghiep.gov.vn và http://www.tachanoi.gov.vn

 

2.1 Chức năng

Tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực phía Bắc (gồm 29 Tỉnh, Thành phố đến Tỉnh Quảng Bình).

 

2.2 Nhiệm vụ

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho các DNNVV.

- Tư vấn, đầu mối thu thập, cung cấp, phổ biến các thông tin cho DNNVV về công nghệ, kỹ thuật, quản lý sản xuất và các dịch vụ phát triển kinh doanh khác.

- Xúc tiến, triển khai hoạt động kết nối doanh nghiệp.

- Triển khai thí điểm một số hình thức hỗ trợ trực tiếp cho các DNNVV theo phân công.

- Tham gia thực hiện các chương trình trợ giúp của Nhà nước cho DNNVV.

- Đề xuất xây dựng các chính sách, biện pháp hỗ trợ DNNVV.

- Tổ chức xuất bản, in ấn, phát hành các ấn phẩm phục vụ cho hoạt động trợ giúp doanh nghiệp, đào tạo, phổ biến thông tin cũng như quảng bá hình ảnh của Trung tâm và các doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp giao.