• anh

15/10/2010
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Ngày 13/9/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 1543/QĐ-TĐC về việc ban hành 21 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Theo Quyết định này, Vụ trưởng Vụ Đo lường, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các tổ chức kiểm định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc kiểm định, thử nghiệm các phương tiện theo quy định của các văn bản được ban hành kèm theo Quyết định. 
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1543/QĐ-TĐC: portal.tcvn.vn/media/QD%201543.pdf

                                                                                                                 Hà Thư

Các tin khác