• anh


Tuyển sinh lớp học đấu thầu tháng 5/2017

12/05/2017

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2014; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu 2013; Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của ...

Tuyển sinh khóa đào tạo "Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - chương trình cơ bản"

10/06/2016

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2014; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu 2013; Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của ...

Hội nghị Lean Marathon Summit 2016

13/04/2016

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nhỏ và Vừa phía Bắc (TAC Hà Nội) phối hợp với Công ty Tư vấn giải pháp quản lý năng suất chất lượng (P&Q) tổ chức hội nghị Lean Marathon Summit 2016

Tuyển sinh khóa đào tạo "Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - chương trình cơ bản"

03/03/2016

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2014; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu 2013; Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của ...

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013 - Phần I

12/08/2015

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của chính phủ, Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC Hà Nội) đã tiến hành tổ chức các lớp đào tạo về quản trị và khởi sự doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ ...

123...